Skip to content

Museoliitto

1.12.2015

Museot ja mediakasvatus -julkaisu kannustaa yhteistyöhön mediakasvatuksessa

Uusi Museot ja mediakasvatus -julkaisu on suunnattu museoammattilaisille, opettajille ja mediakasvattajille. Museoammattilaisille julkaisu tarjoaa inspiraatiota museon mediakasvatustyön käynnistämiseen, ja opettajille ja mediakasvattajille se antaa välineitä yhteistyöhön museoiden kanssa. Julkaisu on sekä pohdiskeleva että käytännönläheinen, ja toiveenamme on, että se toimisi innoittajana sekä työkaluna käytännön työssä. Julkaisun on tuottanut opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Linkki – museot mediakasvattajiksi -hanke. Hankkeen toteuttajia ovat Suomen museoliitto ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura.

Museoilla on laissa määritelty opetus- ja tiedonvälitystehtävä, jota ne toteuttavat muun muassa tuottamalla kouluille suunnattuja opastuksia, työpajoja ja tapahtumia. Linkki – museot mediakasvattajiksi -hankkeen lähtökohtana oli huomio siitä, että aktiivisesta kasvatustoiminnasta huolimatta museot eivät ole hahmottaneet tarpeeksi hyvin rooliaan ja mahdollisuuksiaan mediakasvattajina.

Julkaisun artikkeleissa mediakasvatuksen ja opetusalan asiantuntijat tarkastelevat museoita, mediakasvatusta ja monilukutaitoa eri näkökulmista. Yliopistonlehtori ja tutkija Sara Sintonen tarkastelee artikkelissaan museoita ikkunana maailmaan, josta mediakasvatus ammentaa. Opetusneuvokset Mikko Hartikainen ja Minna Harmanen puolestaan tuovat mukaan hallinnon ja kehittämistyön näkökulman artikkelissaan, joka käsittelee uusia opetussuunnitelmia ja niissä esiintyvää monilukutaidon käsitettä suhteessa museoihin oppimisympäristöinä. Mediakasvattaja Riikka Tidenbergin artikkeli kuvaa mediakasvattajan ja museoiden yhteistyömahdollisuuksia.

Julkaisussa kuvataan kolme hankkeessa kehitettyä toimintamallia ja sitä kuinka niitä pilotoitiin museossa. Museot ja mediakasvattajat voivat hyödyntää toimintamalleja sellaisenaan tai soveltaa niitä omaan toimintaansa sopiviksi. Julkaisussa annetaan myös eväitä mediakasvatuksen suunnitteluun.

Jotta museot voivat ottaa aktiivisen roolin mediakasvatuksessa, niiden tulee määritellä ja perustella toimintansa mediakasvatukselliset tavoitteet ja kehittää toimintamalleja, joissa painotetaan osallistumista, itse tekemistä ja lasten omia tulkintoja. Koulujen ja päiväkotien kannattaa hyödyntää museoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Uusissa opetussuunnitelmien perusteissa kannustetaankin kouluja yhteistyöhön koulun ulkopuolisten tahojen, kuten museoiden, kanssa. Yhdistämällä osaamistaan ja resurssejaan museot, kirjastot, koulut, päiväkodit ja mediakasvattajat voivat parhaiten tukea lasten ja nuorten kehitystä hyvät medialukutaidot hallitseviksi kansalaisiksi.

Museot ja mediakasvatus -julkaisun verkkoversio:
http://www.museoliitto.fi/museotjamediakasvatus

Painettua versiota voi tiedustella julkaisun toimittajalta, pauliina.kinanen(a)museoliitto.fi, p. 040 354 2205

Museot ja mediakasvatus (toim. Pauliina Kinanen). Suomen museoliiton julkaisuja 68. Helsinki: Suomen museoliitto, 2015.
ISBN 978-951-9426-47-1 (nid.)
ISBN 978-951-9426-48-8 (PDF)
ISSN 0355-1741

Voisit olla myös kiinnostunut näistä