Skip to content

Museoliitto

3.4.2014

OKM: Saavutettavuus ja moninaisuus otettava huomioon taide- ja kulttuuripalveluissa

Opetus- ja kulttuuriministeriön Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus -työryhmä esittää loppuraportissaan kaikkiaan 56 toimenpidettä oman kielen ja kulttuurin ylläpitämisen ja kehittämisen sekä taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden ja moninaisuuden edistämiseksi.

Keskeisinä toimenpide-ehdotuksina työryhmä esittää muun muassa, että ministeriö käynnistää poikkihallinnolliset toimet, joiden tuloksena taloudellisesti heikommassa asemassa olevat henkilöt voivat käyttää taide- ja kulttuuripalveluja edullisesti tai maksutta. Ns. kulttuuripassin jakamisessa tulee käyttää hyväksi muun muassa sosiaalialan järjestöjä ja muita organisaatioita.

Työryhmä esittää, että ministeriön tuella toteutetaan yhdellä paikkakunnalla pilottihanke, jossa testataan toimintamallin sopivuutta Suomeen. Hankkeen käytännön toteutus tehtäisiin tiiviissä yhteistyössä Kulttuuria kaikille -palvelun kanssa.

Työryhmän mukaan taide- ja kulttuuripalveluiden tulee olla monenlaisia yleisöjä huomioivia. Taide- ja kulttuurilaitosten harjoittama yleisötyö tulee ottaa huomioon kehitettäessä valtionosuusjärjestelmän kannustavuutta. Työryhmä esittää, että opetus- ja kulttuuriministeriö kohdentaa resursseja erityis- ja vähemmistöryhmien oman historian ja kulttuuriperinnön tallentamiseen sekä esillepanoon.

Raportti keskittyy kulttuuristen oikeuksien toteutumisen ja saavutettavuuden edistämiseen erityisesti erityis- ja vähemmistöryhmien kannalta, mutta myös niiden väestöryhmien kannalta, joiden kohdalla tilanne on taloudellisten syiden tai pitkien välimatkojen takia haasteellinen.

Lisätietoja ja linkki loppuraporttiin: http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2014/04/kulttuurin_saavutettavuus_loppuraportti.html?lang=fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä