Skip to content

Museoliitto

23.5.2024

|

Uncategorized

Siida on Vuoden museo 2024

Siida on Vuoden museo 2024.

Vuoden 2024 museopalkinnot jaettiin Museopalkintogaalassa Jyväskylässä 23.5.2024. Vuoden museo 2024 -palkinnon sai Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siida. Vuoden erikoispalkinnon 2024 sai Varkauden museokeskus Konsti. Vuoden museojulkaisu -palkinto myönnettiin Riihisaari – Savonlinnan museon julkaisemalle kirjalle Lintuhuviloita Savonlinnasta haudankaivaja Ruuskasen tapaan.

Vuoden museo -kiertopalkinto, Pekka Kauhasen suunnittelema Esko-veistos, myönnetään museolle, joka on omalla toiminta-alueellaan edistänyt merkittävällä tavalla museoalan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta, ja museon toiminta on tuonut uusia tai erilaisia näkökulmia, ideoita ja ajatuksia museoalalle. Palkinnon jakavat Kansainvälisen museoneuvosto ICOM:n Suomen komitea ja Suomen museoliitto.

Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siida on Vuoden museo 2024

Palkintolautakunta kuvaili Vuoden museoksi valittua Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siidaa seuraavasti:

”Saamelaiskäräjien, alueen matkailutoimijoiden ja samassa rakennuksessa sijaitsevan Metsähallituksen Luontokeskuksen kanssa tiivistä yhteistyötä tekevä Saamelaismuseo Siida on Pohjois-Lapin merkittävin vierailukohde. Kulttuuriympäristönsä keskellä sijaitseva Siida on edistänyt merkittävällä tavalla museoalan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta tuomalla eettiset kysymykset ja olemassaolon yhteisöään varten työnsä keskeisiksi sisällöiksi. Siidasta on tullut entistä varteenotettavampi yhteiskunnallinen vaikuttaja ja keskustelija, josta otetaan mallia myös muissa Pohjoismaissa.

Siida tekee sekä alueellista että valtakunnallista työtä saamelaisten historian, perinteen, esineistön ja kielten elinvoiman säilyttämiseksi. Museon uudisrakennus on mahdollistanut ajanmukaiset kokoelma-, näyttely-, yleisö- ja työskentelytilat, mutta vielä rakennusta keskeisempää on museon käänteentekevä toiminta laajalle levittäytyneessä yhteisössään.

Siida on saanut merkittäviä esinepalautuksia suomalaisista museoista, ja monta prosessia saamelaisesineiden palauttamiseksi maamme rajojen ulkopuoleltakin on vielä käynnissä. Repatriaatio on mahdollistanut saamelaisille pääsyn omien esivanhempiensa esineiden luo. Museo on luonut kulttuurisesti hienovaraisia toimintatapoja yhteisönsä osallistamiseksi museon työskentelyyn ja arvokkaan perimätiedon keräämiseksi. Siidan tekemä sinnikäs työ on lisännyt saamelaisyhteisön oman kulttuurin ymmärrystä ja arvostusta.

Esineiden kotiinpaluu on voimistanut myös Siidan uuden perusnäyttelyn sanomaa ja yhteiskunnallista merkittävyyttä. Luonto ja kulttuuri kulkevat näyttelyssä käsi kädessä, ja ensimmäistä kertaa Suomessa saamelaiset ovat kertoneet itse tarinansa. Nyt he kokevat, että Siida on heidän oma museonsa”.

Lintuhuviloita Savonlinnasta haudankaivaja Ruuskasen tapaan on Vuoden museojulkaisu 2024

Vuoden museojulkaisuksi valitaan sisällöltään ja esitystavaltaan innovatiivinen ja kohderyhmänsä poikkeuksellisen hyvin saavuttava teos. Kilpailuun saapui runsaasti ansiokkaista julkaisuita, joista finaaliin valittiin neljä: Lintuhuviloita Savonlinnasta haudankaivaja Ruuskasen tapaan, Kohtalona Ruotsinsalmi – Tutkimuksia pintaa syvemmältä, Ikikallion tarinoita – mammuteista meidän aikaamme ja Taidesauna, Art Sauna.

Tänä vuonna Vuoden museojulkaisu -palkinto myönnettiin Riihisaari – Savonlinnan museon julkaisemalle kirjalle Lintuhuviloita Savonlinnasta haudankaivaja Ruuskasen tapaan. Kirjan ovat kirjoittaneet Ville Vilén ja Kimmo Heikkilä.

” Vuoden museojulkaisu Lintuhuviloita Savonlinnasta haudankaivaja Ruuskasen tapaan tutustuttaa lukijan paikallishistoriaan ja kertoo samalla poikkeuksellisesta rakkaudesta taiteen tekemistä ja kotikaupunkia kohtaan. Visuaalisesti upeaan, leikkisään ja erinomaisesti kirjoitettuun teokseen on onnistuttu ikuistamaan ainutlaatuisella tavalla kaupunkikulttuuria ja historiaa. Se on hyvän mielen teos, joka innostaa paikallisia ihmisiä ja matkailijoita historian ja rakennusperinnön vaalimiseen”, kuvaili palkintolautakunta.

Vuoden 2024 erikoispalkinto Varkauden museokeskus Konstille

Lisäksi palkintolautakunta huomioi erikoispalkinnolla Varkauden museokeskus Konstin, joka oli yksi Vuoden museo -kilpailun finalisteista. Erikoispalkinto on tunnustus, jonka raati voi halutessaan myöntää merkittävästä teosta museoalalla tai pitkäjänteisestä vaikuttamisesta museoalan kehittämiseksi.

” Varkauden museoissa on tehty merkillepantavan periksiantamatonta ja pitkäjänteistä työtä museotoiminnan edistämiseksi. Sitkeä työ on palkittu uuden museokeskus Konstin avauduttua kuntalaisille tärkeässä Vanhassa koulussa. Museo on onnistunut raaputtamaan esiin myös kaupungin oikeaa, paikallista identiteettiä, josta ovat innostuneet niin kuntalaiset kuin vanha Varkaus -matkailuverkostokin. Varkautelaiset on erilaisten yleisötapahtumien, kyselyiden ja asiakasraatien avulla saatu kiinnostumaan museotoiminnan kehittämisestä. Yleisö on ollut keskeisessä asemassa esimerkiksi Konstin uuden ydinnäyttelyn esineiden valinnassa. Varkauden museo palkitaan Vuoden museo -erikoispalkinnolla innovatiivisestä ja vaikuttavasta työstään omassa yhteisössään”, kuvaili palkintolautakunta.

Palkintolautakunta

Palkintolautakunnan puheenjohtaja on Vapriikin näyttelypäällikkö Maj Meriluoto ja muut jäsenet ovat Turun kaupungin integraatiojohtaja Minna Sartes, opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Eeva Teräsvirta, Outokummun seudun toimittaja Pasi Huttunen, Vaasan kaupungin museotoimenjohtaja Elina Bonelius, Kansallismuseon näyttelyamanuenssi Erik Tirkkonen ja Riihisaari – Savonlinnan museon museonjohtaja Nikke Kaartinen (Vuoden museo 2023 -kilpailun voittajan edustaja). Lautakunnan sihteerinä toimii Museoliiton viestinnän asiantuntija Kirsti Ruissalo. Nikke Kaartinen ja Erik Tirkkonen eivät osallistuneet Vuoden museojulkaisu -kilpailun arviointiin jääviyssyistä.

Lisätiedot:

Palkintolautakunnan puheenjohtaja Maj Meriluoto
p. 040 732 3745

maj.meriluoto(a)tampere.fi

Palkintolautakunnan sihteeri Kirsti Ruissalo
p. 044 430 0721 
kirsti.ruissalo(a)museoliitto.fi

Kuva: Petteri Kivimäki, Museoliitto.

Siida är Årets museum 2024

Museipriserna för 2024 delades ut vid Museiprisgalan i Jyväskylä den 23 maj 2024. Årets museum 2024 tilldelades Samiska museet och Övre Lapplands naturum Siida. Årets specialpris 2024 delades ut till Varkaus museicentral Konsti. Priset för Årets museipublikation tilldelades boken Lintuhuviloita Savonlinnasta haudankaivaja Ruuskasen tapaan, som publicerats av Riihisaari – Nyslotts museum.

Vandringspriset Årets museum, skulpturen Esko som Pekka Kauhanen har utformat, tilldelas ett museum som inom sitt verksamhetsområde på ett betydande sätt har bidragit till museibranschens sociala synlighet och inflytande, och museets verksamhet har bidragit med nya eller annorlunda synvinklar, idéer och tankar till museibranschen. Priset delas ut av Internationella museirådet ICOM Finlands kommitté och Finlands museiförbund.

Samiska museet och Övre Lapplands naturum Siida är Årets museum 2024

Prisnämnden beskrev det valda Årets museum, Samiska museet och Övre Lapplands naturum Siida, på följande sätt:

”Samiska museet Siida, som utför ett nära samarbete med Sametinget, regionens turistaktörer och Forststyrelsens Naturcentrum i samma byggnad, är det viktigaste besöksmålet i Norra Lappland. Siida, som ligger mitt i sin kulturmiljö, har på ett betydande sätt bidragit till museibranschens sociala synlighet och inverkan genom att göra etiska frågor och existensen för sitt samhälle till centrala ämnen i sitt arbete. Siida har blivit en allt mer beaktansvärd samhällspåverkare och debattör som också är en förebild i övriga Norden.

Siida arbetar både regionalt och nationellt för att bevara samernas historia, tradition, artefakter och språkliga livskraft. Museets nybyggnad har möjliggjort moderna samlings-, utställnings-, publik- och arbetsutrymmen, men ännu mer centralt än byggnaden är museets omvälvande verksamhet i sitt vidsträckta samhälle.

Siida har fått betydande återlämningar av föremål från finska museer och många processer för att återlämna samiska föremål pågår fortfarande utanför vårt lands gränser. Repatrieringen har gjort det möjligt för samerna att få tillgång till sina egna förfäders föremål. Museet har skapat kulturellt finkänsliga metoder för att engagera sitt samhälle i museets arbete och samla in värdefull arvsinformation. Siidas envisa arbete har ökat det samiska samhällets förståelse och uppskattning för den egna kulturen.

Föremålens hemkomst har också förstärkt budskapet och den sociala betydelsen av Siidas nya grundutställning. Natur och kultur går hand i hand i utställningen och för första gången i Finland har samerna själva berättat sin historia. Nu upplever de att Siida är deras eget museum”.

Lintuhuviloita Savonlinnasta haudankaivaja Ruuskasen tapaan är Årets museipublikation 2024

Årets museipublikation tilldelas ett verk som är innovativt i innehåll och presentation och som når sin målgrupp exceptionellt bra. Tävlingen fick många förtjänstfulla bidrag och fyra av dem valdes ut till finalen: Lintuhuviloita Savonlinnasta haudankaivaja Ruuskasen tapaan, Kohtalona Ruotsinsalmi – Tutkimuksia pintaa syvemmältä, Urbergets berättelser och Konstbastun.

I år tilldelades priset för Årets museipublikation boken Lintuhuviloita Savonlinnasta haudankaivaja Ruuskasen tapaan, som publicerats av Riihisaari – Nyslotts museum. Författarna till boken är Ville Vilén och Kimmo Heikkilä.

” Årets museipublikation Lintuhuviloita Savonlinnasta haudankaivaja Ruuskasen tapaan bekantar läsaren med den lokala historien och berättar samtidigt om den exceptionella kärleken till konst och hemstaden. Det visuellt fantastiska, lekfulla och utmärkt skrivna verket har lyckats fånga stadskultur och historia på ett unikt sätt. Det är ett verk som får en på gott humör och som inspirerar lokalbefolkningen och turister att värna om historien och byggnadsarvet”, beskrev priskommittén.

Årets specialpris 2024 tilldelades Varkaus museicentral Konsti

Vidare uppmärksammade priskommittén Varkaus museicentral Konsti, som var en av finalisterna i Årets museum-tävlingen, med ett specialpris. Specialpriset är ett erkännande som priskommittén kan ge för ett betydande arbete inom museibranschen eller för ett långsiktigt bidrag till museibranschens utveckling.

” Museerna i Varkaus har utfört ett anmärkningsvärt outtröttligt och långsiktigt arbete för att främja museiverksamheten. Det ihärdiga arbetet belönades när den nya museicentralen Konsti öppnades för kommuninvånarna i den viktiga Gamla skolan. Museet har också lyckats skrapa fram stadens rätta, lokala identitet, som både kommuninvånarna och det gamla Varkaus-turistnätverket är entusiastiska över. Olika offentliga tillställningar, enkäter och kundråd har väckt intresset för att utveckla museiverksamheten hos invånarna i Varkaus. Allmänheten har till exempel spelat en central roll i valet av föremål i Konstis nya kärnutställning. Varkaus museum belönas med Årets museum-specialpriset för sitt innovativa och inflytelserika arbete i sitt eget samhälle”, beskrev priskommittén.

Priskommitté

Ordförande för priskommittén är Maj Meriluoto, utställningschef för Vapriikki, och de övriga medlemmarna är Minna Sartes, integrationschef för Åbo stad, Eeva Teräsvirta, kulturrådgivare vid undervisnings- och kulturministeriet, Pasi Huttunen, redaktör vid Outokummun seutu, Elina Bonelius, museidirektör vid Vasa stad, Erik Tirkkonen, utställningsamanuens för Nationalmuseet och Nikke Kaartinen, museichef för Riihisaari – Nyslott museum (representant för vinnaren av Årets museum 2023). Sekreterare för kommittén är Museiförbundets kommunikationsexpert Kirsti Ruissalo. Nikke Kaartinen och Erik Tirkkonen deltog inte i bedömningen av Årets museipublikation-tävlingen på grund av jävighet.

Kontaktpersoner:

Ordförande för priskommittén Maj Meriluoto
p. 040 732 3745
maj.meriluoto(a)tampere.fi

Sekreterare för kommittén Kirsti Ruissalo
p. 044 430 0721
kirsti.ruissalo(a)museoliitto.fi 

Voisit olla myös kiinnostunut näistä