Skip to content

Museoliitto

24.6.2008

Kuntaliiton kirje taidelaitosten kunnnallisille ylläpitäjille valtionosuuksista

Taidelaitosten kunnalliset ylläpitäjät

Taide- ja kulttuurilaitosten valtionosuuden laskentatavan muutos astui voimaan vuoden 2008 alusta. Muutoksen myötä kustannuspohjaan lasketaan kuuluviksi laitosten kaikki käyttökustannukset tiettyjä laissa määriteltyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Samalla näiden laitosten valtionosuus nousee porrastetusti kolmen vuoden aikana, vuosina 2008 – 2010. Vuonna 2008 valtionosuuden korotus oli museoille, teattereille ja orkestereille kokonaisuudessaan noin 25 %, yhteensä runsaat 16 milj. €. Vuonna 2009 korotuksen arvioidaan olevan samaa suuruusluokkaa.

Taidealan järjestöt ja opetusministeriö ovat kuluneen talven aikana lähestyneet museoiden, teattereiden ja orkestereiden ylläpitäjiä kannanotoillaan valtionosuuksien kohdentamisesta. Valtionosuuslainsäädäntö on tietyiltä osin varsin monimutkainen. Sen vuoksi Suomen Kuntaliitto haluaa tarkentaa tiettyjä ilmenneitä epä-tarkkuuksia ja muistuttaa rahoituslainsäädäntöön liittyvistä perusperiaatteista.

Valtionosuuden laskeminen

Kulttuurilaitostenkin valtionosuudet ovat osa opetus- ja kulttuuritoimen laskennallista valtionosuusjärjestelmää mutta ne eivät kuulu siihen kunnan valtionosuuteen, joka määritellään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 6 §:ssä. Siihen kuuluvat opetustoimi sekä kulttuuritoimintojen osalta kirjastot, yleinen kulttuuritoiminta ja asukaskohtainen taiteen perusopetus.

Kulttuuri- ja taidelaitosten valtionosuus ei kuulu myöskään kuntien ja valtion välisen kustannustenjaon piiriin vaan osuus lasketaan omalla laissa säädetyllä prosentilla laskennallisesta perusteesta (henkilötyövuoden hinnasta). Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuus maksetaan suurelta osin veikkausvoittovaroista eikä budjettivaroista.

Kulttuurilaitosten valtionosuus ei siis kuulu siihen opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusjärjestelmään, josta lasketaan kunnan asukaskohtainen rahoitusosuus. Laitosten valtionosuus ei silti ole korvamerkitty, vaan on yleiskatteinen tuloslaskelmaan sisällytettävä tulo, josta kunta päättää haluamallaan tavalla ollessaan ylläpitäjä.

Valtionosuuden kohdentamisen seuranta

Kuntaliitto haluaa kiinnittää kuntien huomiota myös siihen, että opetusministeriö seuraa valtionosuuden korotuksen vaikutuksia museoiden, teattereiden ja orkestereiden toimintaan.  Opetusministeriö on se taho, joka valtion talousarvion rajoissa vuosittain päättää henkilötyövuosien määrän jakamisesta taidelaitoksille. Ministeriöllä on talousarvion puitteissa täysi toimivalta jakaa henkilötyövuodet parhaaksi katsomallaan tavalla. Mikäli seuranta tulee osoittamaan, että valtion-osuuden korotusta ei ole tullut taidelaitosten hyväksi on mahdollista, että tällä on vaikutusta tapauskohtaisesti taidelaitoksen valtionosuuden määrään. Välittömimmin se voi ilmetä henkilötyövuosien määrässä esim. niiden mahdollisena vähentämisenä.

Uudistetun valtionosuusmekanismin mukaan taidelaitosten yksikköhintojen taso tarkistetaan joka neljäs vuosi toteutuneista käyttökustannuksista.  Kuntaliitto haluaa muistuttaa kuntia myös siitä, että museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhinnat lasketaan seuraavan kerran vuoden 2009 käyttökustannuksista vuonna 2011. Tämän perusteella selvitetään ne käyttökustannukset, joiden pohjalta määritellään henkilötyövuoden hinnat vuodesta 2012 eteenpäin seuraavaksi neljäksi vuodeksi. On hyvä tiedostaa myös, että pidemmällä tähtäimellä laitosten toimintamenojen määrä ja sen muutokset vaikuttavat henkilötyövuoden hintaan.

Kuntaliitto toivoo kuntien kiinnittävän huomiota taidelaitosten korotettuihin yksikköhintoihin ja sen myötä lisääntyneeseen valtionosuuteen ja ottavan tämän huomioon osoittaessaan talousarviossaan kulttuurilaitoksille toimintaa varten tulevaa rahoitusta.

SUOMEN KUNTALIITTO

Risto Parjanne    
toimitusjohtaja

Timo Kietäväinen
varatoimitusjohtaja

På svenska

Finlands kommunförbundets brev till de kommunala huvudmännen för konstintitutioner

Voisit olla myös kiinnostunut näistä