JÄSENILLE
 

Lausunnot

 

2023


Kulttuuri on kannattava investointi
Suomen museoliitto, Suomen sinfoniaorkesterit ja Suomen Teatterit muistuttavat kulttuurisektorin merkityksestä hallitusneuvottelujen kynnyksellä.


Suomen museoliiton lausunto aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelmasta 2023–2028


Suomen museoliiton kannanotto Turun yliopiston etnologian professuurin puolesta
Suomen museoliitto esittää syvän huolensa humanististen alojen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen resurssien vähentymisestä Suomessa. Viimeisimpänä esimerkkinä on Turun yliopiston etnologian (aik. kansatieteen) oppiaineen tilanne, jossa yliopisto osana säästösuunnitelmiaan aikoo jättää etnologian professorin viran täyttämättä oppituolin nykyisen haltijan, professori Helena Ruotsalan jäädessä eläkkeelle.

2022


Lausunto Kulttuurin tulevaisuustyöryhmän raportista


Suomen museoliiton lausunto liittyen hallituksen vuoden 2023 valtion talousarvioesitykseen


Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta


Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi valtion rahoituksesta kansallisille taidelaitoksille ja Kansallisgalleriasta annetun lain 29 §:n muuttamisesta


Lausunto ehdotuksesta kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartaksi


Lausunto ehdotuksesta kulttuuriperintöstrategiaksi


Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta


Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi arpajaislain muuttamisesta


Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta


Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2023-2026

2021


Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi


Lausunto ehdotuksesta kansallisten taidelaitosten rahoitukseksi


Lausunto valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle näyttelypalkkiomallista


Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §n muuttamisesta
Asia:  VN/2245/2020 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §n muuttamisesta Esitys on oikeansuuntainan, mutta siinä on kuitenkin asioita, joihin tulee kiinnittää huomiota. 


Suomen museoliiton näkemykset uudistetun hybridistrategian toimintasuunnitelman käyttöönottoa koskevasta ohjauksesta


Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2022-2025


Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle rahapelijärjestelmän tulevaisuutta koskevasta raportista
Suomen museoliitto kannattaa rahapelijärjestelmän uudistamista.


Lausunto hallituksen esityksestä arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta


Lausunto hallituksen esityksestä laiksi tartuntalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

2020


Lausunto selvityshenkilön ehdotuksesta perustaa eettinen toimielin taiteen ja kulttuurin toimialalle


Lausunto rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain muuttamisesta


Lausunto arpajaislain uudistamiseen koskevassa kuulemis- ja keskustelutilaisuudessa esitettäväksi


Suomen museoliiton lausunto liittyen hallituksen vuoden 2020 valtion talousarvioesitykseen


Suomen museoliiton lausunto Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024


Lausunto sivistysvaliokunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta (HE 21/2020 vp)

2019


Lausunto sisäministeriölle ampuma-aselain voimaantulosäännösten muutosten kumoamisesta ja muuttamisesta


Lausunto Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille uudesta mediakasvatuslinjauksesta
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta valmistellut luonnoksen kansallisista mediakasvatuslinjauksista. Suomen museoliitto katsoo, että uusi mediakasvatuksen linjausasiakirja on tarpeen ja ajankohtainen. 


Lausunto oikeusministeriölle yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja soveltamiseen liittyvistä kokemuksista


Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle taiteilijoiden ja taiteen rahoituksesta


Lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä uudeksi museolaiksi

2018


Lausunto sivistysvaliokunnalle kuntien kulttuuritoimintaa koskevasta lakiesityksestä


Lausunto sivistysvaliokunnalle museoiden valtionosuusrahoituksen leikkaamisesta


Lausunto kiinteistöveruudistukseen liittyvästä lakimuutoksesta


Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11b §:n muuttamisesta


Lausunto: Museot eivät voi olla arpajaislakiuudistuksen maksajia


Lausunto taideteollisuusalan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista


Lausunto kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamisesta


Lausunto ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 97§:n muuttamisesta
Suomen museoliitto on antanut lausunnon luonnokseen ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 97§:n muuttamisesta.


Lausunto valtiovarainvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2019–2022
Suomen museoliitto on jättänyt eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle lausunnon valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2019–2022.


Lausunto hallituksen esityksestä 9/2018 eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi yleiseksi lainsäädännöksi
KAM-juridiikkaverkosto on antanut lausunnon hallituksen esityksestä 9/2018 eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi yleiseksi lainsäädännöksi.


Lausunto oikeusministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi yleiseksi lainsäädännöksi
Suomen museoliitto on antanut oikeusministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi yleiseksi lainsäädännöksi.

2017


Lausunto sivistysvaliokunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta
Suomen museoliitto on antanut lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta.


Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
Suomen museoliitto antoi sivistysvaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018. Lausunto käsittelee eräitä taiteilijoiden toimeentuloon liittyviä kysymyksiä.


Lausunto sivistysvaliokunnalle kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä annetun puiteyleissopimuksen hyväksymisestä
Suomen museoliitto on antanut lausunnon hallituksen esityksestä kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä annetun puiteyleissopimuksen hyväksymisestä.


Lausunto opetushallitukselle taideteollisuusalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta
Suomen museoliitto on antanut lausunnon opetushallitukselle taideteollisuusalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta.


Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle lakiesityksestä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen muuttamiseksi
Suomen museoliitto on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon ehdotuksesta hallituksen esitykseksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta. 


Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksestä museopoliittiseksi ohjelmaksi
Museopoliittinen ohjelma tarjoaa hyvän kokonaiskuvan ja selkeän suunnan museoiden kehittämiselle. Museoliiton lausunnon mukaan yksityiskohdat vaativat kuitenkin vielä viilaamista ennen lopullisen museopoliittisen ohjelman vahvistamista. Merkittävimmät tarkennukset koskevat näyttely-, tutkimus- ja julkaisutoiminnan roolia museotyössä ja nykyisten 37 prosenttia valtionosuutta saavien museoiden asemaa. Lisäksi ohjelmassa on otettava selkeämmin kantaa siihen, miten museoiden rahoitus kasvaa kuvaillun tehtäväkentän laajentumisen mukana.


Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen hyväksymisestä
Suomen museoliiton mukaan Faron yleissopimuksen tavoitteet kulttuuriperinnön, elämänlaadun, identiteetin ja kestävän kehityksen välisen yhteyden vahvistamisesta sekä ihmisoikeuksien ja demokratian edistämisestä ja kestävän talouden rakentamisesta ovat erittäin ajankohtaisia. Siksi Euroopan neuvoston puiteyleissopimukseen hyväksyminen on tärkeää.

2016


Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnan kuulemisessa liittyen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamiseen
Suomen museoliitto huomauttaa, että museotoimen rahoituksen leikkaaminen tulevina vuosina on ristiriidassa sekä eurooppalaisen kehityksen että taloudellisen hyvinvoinnin vahvistamiseen liittyvän hallituksen politiikan kanssa. Siksi leikkauksista tulee luopua.


Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategiasta 2025
Suomen museoliitto on kommentoinut vuoteen 2025 ulottuvaa opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategiaa. Lausunnossa korostuu kulttuuripolitiikan pitkäjänteinen luonne sekä kulttuuritoiminnan myönteiset vaikutukset myös muilla yhteiskunnan aloilla.


Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle ampuma-aselain ja rikoslain muuttamisesta
Hallitus esittää ampuma-aselain muuttamista ampuma-aseen hankkimista ja hallussapitoa koskevien säännösten ja rikoslain osalta. Esityksen tavoite on hyvä. On tärkeää, että lainsäädäntö mahdollistaa aikaisempaa sujuvammat aseiden hallintaan ja omistamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit vaarantamatta kuitenkaan aseturvallisuutta.


Lausunto lakiesityksestä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen muuttamiseksi
Suomen museoliitto on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon ehdotuksesta hallituksen esitykseksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta.


Lausunto Lahden kaupunginmuseon tilojen kehittämisestä
Lahden kaupungille on tehty aloite, jossa esitetään Lahden kaupunginmuseon tilakysymysten ratkaisemista museokeskusinvestoinnilla. Aloitteen pohjana on kaupunginmuseon TAJUMO-nimellä julkaistu suunnitelma, joka on ajankohtainen nyt, kun Lahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle linja-autoasemarakennukselle ollaan etsimässä uutta käyttöä.


Rahapelien tuotto museotoiminnan rahoittamisessa turvattava
Suomen museoliitto on antanut sisäministeriölle lausunnon rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämistä koskevasta hankkeesta. Suomen museoliiton näkemyksien mukaan lausunnolla olevassa hallituksen esityksessä oleva päätös siitä, että tulevan rahapeliyhtiön tuottojen jakaminen säilyy edunsaajien substanssiministeriön työnä, on erittäin hyvä.

2015


Kulttuuritoimen valtionosuuksiin kohdistuvista leikkauksista luovuttava
Suomen museoliitto on välittänyt eduskunnan sivistysvaliokunnalle kannanoton liittyen hallituksen esitykseen kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta. Kannanoton mukaan esitetty valtionosuuksien leikkaaminen heikentää erityisesti pienten museoiden ja kulttuurilaitosten toimintamahdollisuuksia. Museoliitto haluaa myös muistuttaa, että kulttuuriin investoimisen aika on nyt.


Lausunto kulttuuritoimen rahoitukseen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta
Suomen museoliitto on antanut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle liittyen hallitukselle annettavaan lakiesitykseen, jossa esitetään kulttuuritoimen rahoituksen muuttamista. Museoliiton mukaan lakiesitys ajaa museoiden toimintaa alas ja aiheuttaa pysyvät vahingot kulttuuriperinnön säilymiselle.


Rahapelien erityisasema säilytettävä myös EU:n digitaalisilla sisämarkkinoilla
Suomen museoliitto on antanut lausunnon valtioneuvostolle liittyen digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan Euroopalle. Museoliitto toivoo strategiasta julkistettuihin tiedonantoihin mainintaa myös sisämarkkinoiden rajauksista suomalaisen kulttuurin rahoituksen kannalta tärkeään rahapelaamiseen liittyen.


Lausunto kansallisen maailmanperintöstrategian päälinjauksista
Suomen museoliitto on antanut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle liittyen esitykseen maailmanperintöstrategian päälinjauksista. Museoliitto kiittää hyvin valmistellusta strategiasta, jossa maailmanperintötyö nähdään merkittävänä voimavarana.

2014


Valtionosuuksien tasausleikkauksista on luovuttava
Suomen museoliitto on välittänyt valtionosuuksien tasausleikkauksiin liittyvän kannanoton opetus- ja kulttuuriministeriölle. Kannanoton mukaan ei ole tasapuolista, että ministeriö vähentää joidenkin museoiden valtionosuutta yllättäen. Museoliitto haluaa myös muistuttaa, että kulttuuriin investoimisen aika on nyt.


Lausunto tekijänoikeuslain muuttamisesta
Suomen museoliitto on antanut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle liittyen hallituksen esitykseen tekijänoikeuslain muuttamisesta. Lausunnossa todetaan lain selkeyttämisen olevan tärkeää. Museoliitto toivoo, että lain uudistamisessa kiinnitetään huomiota myös vapaaehtoiseen ja maksuttomaan aineistojen käyttöön.

2013


Kannustavuusosa ei ole valmis käyttöönotettavaksi


Vuoden 2014 valtionosuuksien tasausleikkaukset käsiteltävä uudelleen
Suomen museoliitto edellyttää tasausleikkausten kohteeksi joutuneiden museoiden valtionosuuspäätösten käsittelemistä uudelleen. Edellytämme myös nykyistä avoimempaa keskustelua, jos valtionosuusjärjestelmän toteuttamisessa otetaan käyttöön uusia tulkintoja ja työkaluja.


Lausunto kulttuurialan rahoitukseen liittyvistä laeista
Suomen museoliitto on antanut eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon, jossa otetaan kantaa museoalan rahoitukseen liittyviin lakeihin. Lausunnossa korostetaan, että museoiden talouteen liittyvillä leikkauksilla on vain pieni merkitys koko valtion talouteen, mutta kulttuuriperinnön säilyttämisen näkökulmasta muutokset ovat suuria.


Lausunto museoesineiden luvattoman maastaviennin säädöksistä


Lausunto kulttuuriympäristöstrategiaa koskevasta työryhmän esityksestä
Suomen museoliitto on antanut ympäristöministeriölle lausunnon, jossa otetaan kantaa kulttuuriympäristöstrategiaan 2014-2020.


Lausunto museoista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
Suomen museoliitto on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon, jossa tarkennetaan museoiden henkilökunnan koulutukseen liittyviä pätevyysvaatimuksia.


Lausunto tekijänoikeuslain muuttamisesta ja laiksi orpoteosten käyttämisestä
Suomen museoliitto on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta sekä laiksi orpoteosten käyttämisestä. Lausunnossa tuodaan esiin keinoja, joilla voidaan helpottaa museoiden kokoelmissa olevien materiaalien käytettävyyttä museoiden yhteiskunnallisten tehtävien toteuttamisessa.

2012


Lausunto Taiteen edistämiskeskusta koskevasta lainsäädännöstä
Suomen museoliitto on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon Taiteen edistämiskeskusta koskevasta lainsäädännöstä. Lausunnossa painotetaan, että alueellisten toimipisteiden määrä on pidettävä nykyisellään.


Kulttuurirahoitusta lisättävä valtion talousarviossa
Suomen museoliitto on jättänyt lausunnon eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle valtion talousarviosta vuodelle 2013.


Selvitys erikoismuseojärjestelmän tilasta ja tulevaisuudesta
Suomen museoliitto on jättänyt opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon erikoismuseoita koskevaan selvitykseen.


Tekijänoikeuspolitiikka 2012, keskustelumuistio
Suomen museoliitto on jättänyt kommentin opetus- ja kulttuuriministeriölle tekijänoikeuspolitiikan keskustelumuistioon. Muistiota tarkastellaan erityisesti museoalan toimintaan liittyvistä tekijänoikeudellisista lähtökohdista.


Valtionosuusjärjestelmän kehittäminen
Suomen museoliitto kommentoi opetus- ja kulttuuriministeriön kirjettä, jossa esitetään valtionosuusjärjestelmän muuttamista osittain museotoiminnan laadun arviointiin perustuvaksi.


Taidetoimikuntalaitoksen uudistaminen on tärkeää
Suomen museoliitto on jättänyt opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon Taiteen edistämiskeskusta koskevasta lainsäädännöstä.


Kiinteistökulut ja budjettileikkaukset vaarantavat museoiden toiminnan
Budjettileikkausten myötä museoiden kiinteiden kulujen osuus nousee kiihtyvällä tahdilla. Suomen museoliiton, Museoalan ammattiliiton, Museoviraston ja Valtion taidemuseon allekirjoittamassa kannanotossa esitetään, että museot vapautettaisiin kiinteistöveroista.


Digitaalinen kokoelmahallinta on museotyön perusta
Suomen museoliitto on jättänyt Eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon koskien Euroopan komission suositusta kulttuuriaineistojen digitoinnista ja sähköisestä saatavuudesta sekä digitaalisesta säilyttämisestä.


Kulttuuritoimintaan investoimisen aika on nyt
Suomen museoliitto on jättänyt opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntonsa Luova Eurooppa -ohjelmaehdotuksesta, joka tukee myös museoiden toiminnan kehittämistä.

2011


Museoiden valtionosuusleikkaukset kohtuullistettava
Suomen museoliitto on jättänyt eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle lausunnon valtion talousarvioesityksestä. Esitetyt leikkaukset kohdistuvat erityisen raskaasti museoiden toimintaan.


Museoliiton kommentit KDK:n asiakasliittymää koskeviin dokumentteihin
Suomen museoliitto esittää täsmennyksiä, muutoksia ja huomioita KDK:n asiakasliittymää koskeviin dokumentteihin. Kommenteissa on huomioitu erityisesti museoalan lähtökohdat yhteisen asiakasliittymän suunnittelutyössä.


Museoliiton kommentit EU:n komission tiedonannosta tekijänoikeuksien osalta luovuuden ja innovoinnin kannustamiseksi
Suomen museoliitto esittää näkemyksenään komission tiedonannosta koskien Teollis- ja tekijänoikeuksien sisämarkkinat - Luovuuden ja innovoinnin kannustaminen talouskasvun, laadukkaiden työpaikkojen ja ensiluokkaisten tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi EU:ssa tekijänoikeuksien osalta seuraavat kaksi asiaa.


Museoliiton lausunto ehdotuksesta direktiiviksi orpojen teosten käytöstä
Direktiiviehdotusta sovelletaan teoksiin, jotka ovat kirjojen, aikakausjulkaisujen, sanomalehtien, aikakauslehtien tai muiden kirjoitusten muodossa julkaistuja teoksia ja jotka sisältyvät yleisesti käytettävissä olevien kulttuuria tallentavien laitosten, mm. museoiden kokoelmiin.

2010


Museoliiton lausunto valtion vuoden 2011 talousarviosta
Suomen museoliiton valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle jättämässä lausunnossa muistutetaan, että museot edustavat kansallista sivistyspääomaa, ja niiden rahoitus on turvattava tekemättä lyhytnäköisiä säästötoimenpiteitä.


Museoliiton lausunto perusopetuksen uudistamisesta
Opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa Suomen museoliitto muistuttaa, että museoita voitaisiin hyödyntää laajasti lähes kaikissa koulun oppiaineissa.


Museoliiton lausunto hallituksen esityksestä laiksi Taiteen edistämiskeskuksesta
Opetus- ja kulttuuriministeriö on ehdottanut Taiteen edistämiskeskuksen perustamista. Museoliiton mukaan olisi syytä harkita, voitaisiinko Taiteen edistämiskeskuksen perustamisessa edetä vaiheittain, luopua ensin jaostoista ja vähentää toimikuntien määrää asteittain, jolloin samalla saataisiin kokemusta siitä, millä tavoin eri taiteenalat voitaisiin hoitaa yhteisissä toimikunnissa.


Museoliiton lausunto tekijänoikeustoimikunnan mietinnöstä
Suomen museoliitto on antanut opetusministeriölle lausunnon tekijänoikeuslain muutostarpeiden kartoittamisesta.


Museoliiton lausunto Europeana-tulevaisuustiedonannosta
Suomen museoliitto antoi lausuntonsa eduskunnan sivistysvaliokunnalle Europeanan seuraavista askelista.


Museoliiton lausunto suoja-ajan pidentämisestä
Suomen museoliitto on antanut opetusministeriölle lausunnon esitysten tallenteiden suoja-ajan pidentämisestä.


Museoliiton lausunto kulttuuriselonteosta
Suomen museoliitto on antanut opetusministeriölle lausunnon Kulttuuri - tulevaisuuden voima selontekoehdotuksesta.

2009


Suomen museoliiton lausunto yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta
Suomen museoliitto on jättänyt valtiovarainministeriölle lausunnon muistiosta Toimenpide-ehdotuksia yleishyödyllisten yhteisöjen verotukseen liittyvien ongelmakohtien korjaamiseksi.


Suomen museoliiton lausunto tekijänoikeuslain muuttamisesta
Suomen museoliitto on jättänyt opetusministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta.


Suomen museoliiton lausunto tekijänoikeudesta osaamistaloudessa
Suomen museoliitto on jättänyt opetusministeriölle lausunnon Komission tiedonannosta Tekijänoikeus osaamistaloudessa.


Näyttelyesineiden takavarikkokieltolaki
Opetusministeriön asettama työryhmä on selvittänyt näyttelyesineiden takavarikkokieltolain tarvetta maassamme ja esittää, että takavarikkokiellosta tulisi säätää laissa. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut lakimies Tuula Hämäläinen Valtion taidemuseosta. Suomen museoliitto antoi muistiosta lausunnon, jonka mukaan Museoliitolla ei ole esitykseen huomautettavaa.


Kulttuurin hyvinvointivaikutusten toimintaohjelma 2010-2014
Toimintaohjelman on tarkoitus valmistua vuoden 2009 loppuun mennessä. Siitä pyydettiin kommentteja 30.10.2009 mennessä.


Suomen museoliiton lausunto valtion talousarviosta
Suomen museoliitto antoi lausuntonsa valtion vuoden 2010 talousarviosta valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle.


Kirje kuntapäättäjille
Suomen museoliitto on jälleen lähestynyt kuntien päätöksentekijöitä oheisen kirjeen muodossa muistuttaen valtionosuusuudistuksen astumisesta ensi vuonna täysimääräisenä voimaan. Kirje on lähetetty vos-kaupunkien ja kuntien hallituksille, kuntien ja kaupunkien johtajille ja talousvastaaville.


Kulttuurijärjestöjen kirje kuntapäättäjille
Kuntapäättäjille lähettämässään kirjeessä kulttuurijärjestöt muistuttavat, että valtionosuuden lisäpanos tulee ohjata opetusministeriön tarkoittamalla tavalla museoiden, teattereiden ja orkesterien toimintamäärärahojen lisäämiseksi.


Veikkauksen edunsaajat tyytyväisiä arpajaislakihankkeen ehdotuksiin
Arpajaislakihankkeen ohjausryhmän 28.4.2009 julkistettu raportti esittää rahapeliyhteisöiden aseman kirjaamista lakiin. Veikkauksen edunsaajat pitävät ehdotusta hyvänä. Rahapeliyhteisöiden luonne ja oikeudellinen asema vahvistuisivat entisestään.

2008


Museoliiton kirje kansanedustajille
Suomen museoliitto lähetti jouluksi kansanedustajille kirjeen, jossa muistutettiin museoiden merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille. Samalla heille toimitettiin MuseoTalvi-lehti sekä Museoliiton syksyllä painattama kampanjatuote, museot.fi-mikrokuituliina.


Museoliiton lausunto kulttuuripolitiikan suuntaviivoista
Suomen museoliitto on antanut  10.12.2008 opetusministeriölle lausunnon kulttuuripolitiikan strategiasta 2020.


Museoliiton lausunto tekijän- oikeuksista osaamistaloudessa
Suomen museoliitto on antanut oheisen lausunnon Euroopan komissiolle 25.11.2008 sen julkaisemasta Vihreä kirja tekijänoikeuksista osaamistaloudessa -keskusteluasiakirjasta. Lausunnon asiantuntijana oli lakimies Tuula Hämäläinen Valtion taidemuseosta. Asiasta on 7.10.2008 annettu erillinen lausunto myös opetusministeriölle.


Suomen museoliiton lausunto lahjoitusten verovapaudesta


Suomen museoliiton lausunto Euroopan neuvoston asiakirjasta On the Protection of Rights of Broadcasting Organisations


Museoliiton lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi 2009
Hallituksen vuoden 2009 budjettiesitys pitää sisällään museoiden valtionosuuden nostamisen toisen vaiheen määrärahan. Määrärahojen kasvaessa valitettavaa sen sijaan on, että vain muutama kaupunki on ohjannut valtionosuuden nousun taidelaitostensa toimintaan.


Museoliiton lausunto yliopistolain uudistuksesta
Suomen museoliitto muistuttaa uuden yliopistolainsäädännön luonnokseen liittyen, että myös muiden yliopistollisten museoiden kuin Luonnontieteellisen keskusmuseon rahoitus on turvattava.


Museoliiton lausunto tekijänoikeudesta osaamistaloudessa
Euroopan komission julkaisemat vihreät kirjat ovat asiakirjoja, joiden tarkoituksena on käynnistää unionin tasolla erityisiä aiheita koskevia keskusteluja. Niissä asianomaisia osapuolia (organisaatioita ja yksityishenkilöitä) kannustetaan osallistumaan neuvotteluihin ja keskusteluihin esitettyjen ehdotusten pohjalta. Nyt käsiteltävänä on Vihreä kirja tekijänoikeudesta osaamistaloudessa, josta myös Suomen museoliitto on jättänyt lausunnon.


Museoliiton lausunto Valokuvat kotona -selvityksestä
Suomen museoliitto on antanut opetusministeriölle lausunnon Valokuvat kotona -selvityksestä. Eduskunnan valtiovarainvaliokunta kiinnitti vuonna 2006 talousarviota käsitellessään huomiota yksityisten lehtikuvaajien hallussa olevan kuva-aineiston säilymiseen ja esitti, että valokuva-arkiston perustamistarve tulisi selvittää.


Museoliiton lausunto työsuhdeolettamasta
Suomen museoliitto on antanut opetusministeriölle lausunnon työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin. Lakiin otettavan olettamasäännöksen mukaan työnantajalla olisi oikeus käyttää työntekijän työsuhteessa luomaa teosta ja määrätä siitä toimintansa edellyttämällä tavalla, jollei toisin ole sovittu.


Museoliiton lausunto suoja-aikadirektiivistä
Suomen museoliitto on antanut opetusministeriölle lausunnon suoja-aikadirektiivin muutosehdotuksesta.


Suomen museoliiton lausunto Sähköisen aineistonpitkäaikaissäilytystä ja käyttöä koskevan työryhmän muistiosta


Suomen museoliiton lausunto Lusto-Sarka -työryhmän muistiosta


Suomen museoliiton, Finland Festivals ry:n, Suomen Teatterit ry:n ja Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n lausunto kulttuurisetelistä
Suomen museoliitto on antanut  Finland Festivals ry:n, Suomen Teatterit ry:n ja Suomen Sinforniaorkesterit ry:n kanssa yhteisen lausunnon kulttuurisetelistä.  Tuloverolakia koskevassa esityksessä liikuntatoiminnan lisäksi myös vastaava kulttuuritoiminta säädettäisin tietyin edellytyksin verovapaaksi henkilökuntaeduksi.

2007


Suomen museoliiton lausunto kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain museoita koskevien pykälien muuttamisesta
Valtionosuuslaskentaa uudistetaan vuosina 2008-2010. Uudistus tuo tarpeen arvonlisäveron vaikutusten huomioon ottamiseen valtionosuuden määrässä.


Suomen museoliiton lausunto tekijänoikeusselvityksestä
Valtioneuvosto on pyytänyt lausuntoa kysymykseen tekijänoikeustoimintojen siirtämisestä osaksi työ- ja elinkeinoministeriötä (TEM). Museoliiton näkemyksen mukaan kulttuuria, taide- ja kulttuuriperintöä koskevat tekijänoikeuskysymykset tulisi säilyttää opetusministeriössä.


Suomen museoliiton lausunto Euroopan komission kulttuuritiedonannosta


Suomen museoliiton lausunto opetusministeriön tekijänoikeuden suuntaviivoja -työryhmämuistiosta
Tekijänoikeuden suuntaviivoja: Keskustelumuistio politiikan muodostamisesta ja järjestelmän kehittämisestä.Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:18


Suomen museoliiton kommentteja Luonnontieteellisen keskusmuseon asemaa selvittäneen työryhmän muistiosta
Luonnontieteelliset museopäivät 3.-5.10.2005 antoivat julkislausuman, jossa esitettiin, että opetusministeriö asettaisi selvitysmiehen tai työryhmän selvittämään valtionhallinnon tasolla yhteistyömallit luonnontieteellisten museoiden hallinnoinnista ja rahoituksesta. Taustalla oli huoli yliopistollisten museoiden rahoituksen perustumisesta tuloksellisuuteen, jota mitataan tutkinnoilla. Luonnontieteelliset museot eivät ole oikeutettuja antamaan tutkintoja. Opetusministeriö asetti 3.4.2006 työryhmän selvittämään Luonnontieteellisen keskusmuseon asemaa. Työryhmä jätti muistionsa 31.3.2007.

2006


Suomen museoliiton ja NEMOn lausunto Euroopan unionin kulttuuripolitiikan tulevaisuudesta Euroopan komissiolle
Euroopan komissio on valmistelemassa laaja-alaista tiedonantoa, jossa hahmotellaan Euroopan unionin kulttuuripolitiikan tulevia painopisteitä. Tiedonannon on määrä valmistua keväällä 2007.


Suomen museoliiton lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle kulttuuriperinnön digitoinnista Euroopan unionissa
Asia: Eduskunnan sivistysvaliokunnan asiantuntijalausuntopyyntö E 132/2995 vp ja E 92/2006 vp


Suomen museoliiton lausunto valtion talousarvioesityksestä 2007, Valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle
Asia: Suomen museoliiton lausunto HE 122/2006 vp Valtion talousarvioesitys 2007


Suomen museoliiton lausunto valtion talousarvioesityksestä 2007, Eduskunnan sivistysvaliokunnalle
Asia: Suomen museoliiton lausunto HE 122/2006 vp Valtion talousarvioesitys 2007


Suomen museoliiton lausunto tekijänoikeuslain muuttamisesta
Suomen museoliiton kommentit Eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esitykseen HE 111/20005 vp laiksi tekijäinoikeuslain muuttamisesta.


Suomen museoliiton lausunto luovuusstrategian raportista
Suomen museoliiton lausunto opetusministeriölle kommentointikierroksella olleisiin luovuustrategian osatyöryhmien raportteihin raportista Kolme puheenvuoroa luovuuden edistämisestä, Opetusministeriön julkaisuja 2005:35.

2005


Suomen museoliiton lausunto opetusministeriölle taiteen ja kulttuurin saavutettavuudesta
Opetusministeriössä valmistellaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuusohjelmaa. Sen tarkoitus on olla konkreettinen ja realistinen toimenpideohjelma, jota opetusministeriö toteuttaa edistääkseen erilaisten yleisöjen osallistumista kulttuuripalveluihin mahdollisimman helposti ja esteettömästi.


Suomen museoliiton lausunto valtionosuuslain muutoksesta
Suomen museoliiton lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle kuntien valtionosuuslakiin liittyvän opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain museoiden rahoitusta koskevasta muutoksesta.


Suomen museoliiton lausunto valtion talousarviosta vuodelle 2006
Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle.


Suomen museoliiton lausunto kuntien valtionosuuslakiin liittyvän museolain muuttamisesta
Eduskunnan sivistysvaliokunnalle.


Suomen museoliiton lausunto museolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Eduskunnan sivistysvaliokunnalle.


Suomen museoliiton lausunto opetusministeriön Kulttuuripolitiikan strategiatalkoista
Opetusministeriölle.


Suomen museoliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta